Stadgar för KABE traveller klubb Västerbotten

Stadgar för KABE traveller klubb Västerbotten

STADGAR

§ 1. Klubbens syfte

KABE Traveller club är en sammanslutning av ägare av KABE husvagnar och husbilar.

Klubben skall

tillvara ta medlemmarnas intresse, genom att förmedla erfarenheter och synpunkter på produkten/produkterna och föra den informationen vidare till tillverkaren. I syfte att förändra och förbättra den produkt som vi valt att stödja genom att vara aktiva konsumenter.

Föreningens syfte är att genom aktiviteter och engagemang skapa gemenskap och sammanhållning mellan alla som har valt att vara medlemmar i vår klubb eller avser att bli ägare av en KABE husvagn eller husbil.

§ 2. Organisation

Klubbens beslutande organ är årsmötet och styrelsen.

§ 3. Medlemskap och avgifter

För medlemskap och inträde i klubben vinner ägare av KABE husvagnar eller husbilar som vill verka i enlighet med dessa stadgar.

§ 4.

Vid inträde i klubben erlägger medlem en årsavgift på 200:-

§ 5.

Medlem som ej inom angiven tid erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur klubben.

§ 6. Medlems förpliktelser

Det åligger varje medlem att verka för klubbens sammanhållning och utveckling, att följa de föreskrifter som anges i dessa stadgar och med stöd av dem fattade beslut, samt iakttaga lojalitet mot styrelsen och andra som utsetts att företräda klubben.

§ 7. Styrelsen

Klubbens styrelse ska bestå av fem personer: Ordförande  Kassör  samt tre stycken övrig ledamot. För styrelsens ledamöter skall finnas två suppleanter. Val till styrelsen sker på klubbens årsmöte.

§ 8. Val

Ordförande och kassör väljes särskilt.

Ordinarie ledamöter till styrelsen välj på två år.

Suppleanter väljs för ett år.

Valberedning utses av årsmötet och antalet skall vara minst tre personer.

§ 9.

Rösträtt har medlem som erlagt medlemsavgift till klubben.

Styrelsen ansvarar för att röstlängd upprättas.

§ 10.

Till firmatecknare för KABE klubben har styrelsen beslutat att kassören skall ansvara för den uppgiften.

§ 11.

För att granska klubbens räkenskaper utser årsmötet en  revisor, mandattid två år. Avgår revisorn under mandatperioden ansvarar valberedningen för att utse ersättare fram till nästa årsmöte. Klubbens räkenskaper avlutas vid kalenderårets utgång. Av årsmötet utsedd revisor skall senast en månad efter kalenderårets utgång ha tagit del av klubbens räkenskaper och bokslut, samt protokoll och därefter upprätta revisionsberättelse. Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före angivet datum för årsmötet.

§ 12. Sammanträden och Årsmöte

Klubben håller minst 1 medlemsmöte varje år. Samt minst 3 st. styrelse möten. Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

§ 13. Motioner

Motioner och förslag skall vara skriftliga och styrelsen tillhanda senast tre veckor före angivet datum för årsmötet.

§ 14. Stadgeändring

Ändringar av dessa stagar kan endast ske på årsmötet, som förslag från styrelsen eller som motion från medlem.

§ 15. Klubbens upplösning

Klubbens upplösning kan endast ske om förslag därom i allmän omröstning biträdes av minst fem sjättedelar av klubbens samtliga medlemmar. Vid en beslutad upplösning tillfaller klubbens medel KABE husvagnar produktion AB.